Vedtekter for Norsk-russisk Foreningen i Bodø (sist endret 25.02.2019)

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er norsk-russisk forening i Bodø og den ble stiftet 14.12.2011.

§ 2 Formål

Norsk-russisk forening er frivillig, selvstendig, uavhengig, politisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon uten profittformål. 

Foreningens formål er å drive informasjonsformidling og kontaktskapende virksomhet. Foreningen skal bidra til:

  • økt kunnskap om russisk språk, kultur og samfunnsliv
  • at den russiske minoriteten i Norge skal kunne bevare og utvikle sin kultur og være klare over sine rettigheter 
  • effektivisering av integreringsprosessen for russiskspråklige i Bodø og omregn.

Blant de vedtatte mål er også kontakt med kommunestyret, samarbeid med andre organisasjoner og etater. 

Foreningen baserer sin virksomhet på frivillig ulønnet innsats, men styre kan engasjere lønnet eller ulønnet personale.

§ 3 Medlemmer

Norsk-russisk forening i Bodø er åpen for alle med interesse for russisk kultur, språk og samfunnsliv. Medlem er alle som har betalt kontingent for inneværende år. Størrelsen på medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Frist for innbetaling av av medlemskontingenten er 30. januar. Ved utmelding fra foreningen blir ikke medlemskontingenten tilbakebetalt. 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til styret i foreningen.

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i løpet av februar, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Årsmøtet treffer beslutninger med enkelt flertall av de angitte stemmer (mer enn halvparten må stemme for).   For vedtak om vedtektsendringer og oppløsning kreves 2/3 flertall.

Årsmøtets oppgaver

På årsmøtet behandles:

  • valg av møteleder og referent
  • årsmelding
  • regnskap
  • innkommende forslag
  • fastsettelse av kontingent
  • budsjett, inkludert fastsettelse av kontingent for neste driftsår
  • valg av styre, samt valgkomite.

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 6 Styret

Foreningen ledes av et styre på minst 4 og vara. Styret består av leder, minst 3 styremedlemmer og inntil 2 varamedlem. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet. Styret velges for 2 år om gangen. 

Styremøtene holdes en gang per kvartal eller etter ønske fra ett/flere styremedlemmer.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Det føres protokoll fra alle styremøter.

Styret forestår den alminnelige forvaltningen av foreningen. Styret skal lede og føre tilsyn med at foreningen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtets beslutninger. Foreningen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og ett av de øvrige styremedlemmer i fellesskap. Styret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel. Regnskapet sammen med styrets beretning skal forelegges årsmøtet. 
Medlemmer av foreningen har rett til å overvære styremøter og delta i drøfting av spørsmål på dagsorden uten selv å ha stemmerett.

§ 7 Utestenging

Medlem som overtrer vedtektene eller lovlig fattede årsmøte- og styrevedtak skal første gang gis en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentatte overtredelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan årsmøtet med kvalifisert flertall (mer enn 2/3 av stemmene) ekskludere medlemmet.

§ 8 Oppløsning 

Oppløsning av norsk-russisk forening i Bodø kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.